مشخصات فردی و زندگینامه
نام:على
نام خانوادگی:امینی نژاد
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد.